Čistenie a dezinfekcia klimatizačných a chladiacich zariadení by mali byť štandardným a povinným prvkom pred začiatkom sezóny aspoň raz ročne.Samozrejme, keď sa klimatizácia využíva aj v režime vykurovania alebo pracuje nepretržite npr. v serverovni, komerčných alebo obchodných priestoroch servis je potrebné vykonávať minimálne dva krát do roka.

Toto je zvlášť vhodné, nie všetci na to však myslia, aspoň dovtedy, kým nenastanú problémy.
Preto by sme nemali zabúdať na jej pravidelné kontroly, aby sme sa mohli tešiť z jej používania po mnoho rokov a užívať si predĺženú záruku a vyhnúť sa problémom, ako napríklad slabé chladenie, vyššia spotreba a hlučnosť, nepríjemný zápach vychádzajúci z výparníkov alebo dokonca výskyt zdravotných problémov.

Úkony pri servise:

Vnútorná jednotka:

Skladá sa z niekoľkých častí na ktorých sa zanedbaným servisom usádzajú prachové nečistoty a vytvárajú baktérie, huby, plesne a iné mikroorganizmy a majú za následok
zdroj nepríjemného zápachu, riziko alergií alebo  život ohrozujúcej baktérií legionelózy a iných  menej závažných ochorení, ako sú bolesti hlavy, únava, mdloby atď.V neposlednom rade hrozí upchatie odtoku kondenzátu a následne vytečenie do interiéru.

Je mimoriadne dôležité dôkladne vyčistiť a vydenzifikovať výparník cez ktorý prúdi vzduch, ktorý sa ochladzuje a nádobu a potrubie na odvod kondenzátu špeciálnym fungicídnym prostriedkom určeným na čistenie a dezinfekciu klimatizačných a chladiacich zariadení, ktoré majú  potrebné povolenia a schválenia - čo zaručuje, že ich použitie bude podľa platných právnych predpisov bezpečné a prijateľné.

Dôležitým prvkom v prístroji je filter, ktorý sa u väčšiny výrobcov po jeho vyčistení môže znova používať. Niektoré zariadenia majú jednorazové filtre, ktoré je potrebné vymeniť podľa odporúčaní výrobcu.  

Ďalším miestom, kde sa baktériám a prachovým nečistotám často darí, sú lopatky ventilátora vnútornej jednotky,ktoré sa používaním zanesú tak, že už viac nie sú schopné distribuovať dostatočné množstvo vzduchu, vplyvom čoho sa zníži výkon klimatizácie a je nutné ventilátor odborne demontovať a vyčistiť tlakom vody a vydenzifikovať vhodným prostriedkom.

Vonkajšia jednotka :

Osobitná pozornosť by sa mala venovať  kondenzátoru vonkajšej jednotky, ktorý tiež podlieha pravidelným kontrolám a čisteniu pretože spolu so vzduchom sa doňho môže dostať prach, lístie, piesok a peľ vplyvom čoho sa znižuje výkon a zvyšuje spotreba zariadenia. V tomto prípade je potrebné kondenzátor odborne vyčistiť najideálnejšie,ak je to možné vodným vysokotlakovým čističom-vapkou alebo tlakom vzduchu.
Za zmienku stoji aj kontrola a čistenie ventilátora vonkajšej jednotky a kondenzného potrubia.

Po dôkladnom vyčistení zariadenia môžeme pristúpiť ku kontrole parametrov chladenia a elektroinštalácie . Je potrebné zmerať spotrebu energie, pracovné teploty a skontrolovať prevádzkový tlak.

Pravidelné čistenie domácej klimatizácie ovplyvňuje efektívnu  prevádzku zariadenia.

 

Cena za servis pre našich zákazníkov:


Servisná kontrola a vyčistenie jednej splitovej klimatizácie - základný servis                                                                                                                       60,- EUR
                                    
 
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 2-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                              100,- EUR

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 3-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                            120,- EUR

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so 4-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                          150,- EUR

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 5-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                            180,- EUR


Cena za servis nami nenainštalovaných klimatizácií:Servisná kontrola a vyčistenie jednej splitovej klimatizácie - základný servis                                                                                                                      90,- EUR
                                      

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 2-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                             120,- EUR

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 3-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                           150,- EUR

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so 4-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                         180,- EUR

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 5-mi vnútornými jednotkami                                                                                                                           200,- EUR


Úkony pri základnom servise:

Kontrola funkčnosti žalúzie vnútornej jednotky.
Umytie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky.
Čistenie a dezinfekcia výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie
Kontrolu elektrických častí klimatizácie
Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu.
Konrtola a vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky klimatizácie
Kontrola funkčnosti a stavu ventilátora vonkajšej jednotky.
Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.


Úkony pri hĺbkovom servise:

Demontáž žalúzie a celého krytu na vnútornej jednotke a ich vyčistenie

Demontáž ventilátora a kondenznej vani na vnútornj jednotke a vyčistenie a dezinfekcia vysokotlakovým čističom
Umytie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
Čistenie a dezinfekcia výmenníka aj z vnútornej strany klimatizácie
Kontrolu elektrických častí klimatizácie
Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu
Konrtola a vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky klimatizácie vysokotlakovým čističom
Kontrola funkčnosti a demontáž ventilátora vonkajšej jednotky a jeho permazanie
Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme
Doplnenie chladiva:

Doplnenie chýbajúceho chladiva-práca                                                                                                                                                            20,- EUR

Chladivo R32/R410A    100 g                                                                                                                                                                                    10,- EUR

Doprava                 1 km                                                                                                                                                                                         0,50,- EUR
Kontrola zariadení obsahujúcich fluórované plyny-cena podľa dohody
Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných zariadení s obsahom fluórovaných plynov nad 3 Kg chladiva - resp. ekvivalentu 5 ton CO2.

Od 1. septembra roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových plynoch" (F-plynoch) a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z. Cieľom tejto legislatívy je zníženie a zamedzenie nadlimitných únikov týchto plynov.

Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá (ďalej len „F-plyny“). Zákon ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení slúžiacich na chladenie/klimatizáciu a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.
Evidencia a oznamovacia povinnosť

    Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach.
    Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oznámiť príslušnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku, ročne, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku.

Pravidelné kontroly úniku

Zamestnanci s osvedčením musia pravidelne kontrolovať úniky chladiva zo stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení, a tepelných čerpadiel obsahujúcich 3kg F-plynov (resp. ekvivalent 5 ton CO2) alebo viac.